President. International Society for Bayesian Analysis.

International