Presidential Scholar. Samford University.

University