Charles Seeger Prize. Society for Ethnomusicology.

Scholarly Society