Appointed Shastri by Shambhala International. Shambhala International.