European Latsis Prize. European Science Foundation.