Fudan-Zhongzhi Science Award. Fudan University and Zhongzhi Enterprise Group.