Clara Henderson Prize. Society for Ethnomusicology.