First prize of the Jiangsu Informatization Education Research Paper Contest. Jiangsu Education Department.