Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi [Chinese Journal of Preventive Medicine]