Zhongguo Yao Li Xue Bao = Acta Pharmacologica Sinica