Guang Pu Xue Yu Guang Pu Fen Xi/Spectroscopy and Spectral Analysis