Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao = Hunan Yike Daxue Xuebao = Bulletin of Hunan Medical University