Beijing Da Xue Xue Bao. Yi Xue Ban = Journal of Peking University. Health Sciences