Amia ... Annual Symposium Proceedings. Amia Symposium