Carbonyl Cyanide p-Trifluoromethoxyphenylhydrazone