“Amerika no seikatsu” (Life in America). Presenter . December 20, 1995

Community Outreach

“Amerika no seikatsu” (Life in America), presented to the fourth grade of Nishinomiya Koroen Elementary School, Nishinomiya, Japan, December 20, 1995 (presented in Japanese);

Service Performed By

Role

  • Presenter

Date

  • December 20, 1995

Service or Event Name

  • “Amerika no seikatsu” (Life in America)