Presenter . “Amerika no seikatsu” (Life in America). December 20, 1995

Community Outreach

“Amerika no seikatsu” (Life in America), presented to the fourth grade of Nishinomiya Koroen Elementary School, Nishinomiya, Japan, December 20, 1995 (presented in Japanese);

Service Performed By

Role

  • Presenter

Date

  • December 20, 1995

Service or Event Name

  • “Amerika no seikatsu” (Life in America)