2. Zhongguo: Tangye yu shehui (nongmin, jishu he shijie shichang (Guangdong Renmin chubanshe, 2009)

Book

Duke Authors

Cited Authors

  • Mazumdar, S

Published Date

  • 2009