Skip to main content
Xu Bing – Yancao jihua 徐冰 – 烟草计划 (Xu Bing: Tobacco Project)

Xu Bing de zhenshi de yishu 徐冰的真实的艺术 (The Genuine Art of Xu Bing)

Publication ,  Chapter
Abe, S
2006

Duke Scholars

Publication Date

2006

Start / End Page

106–114 / 106–114

Publisher

Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Abe, S. (2006). Xu Bing de zhenshi de yishu 徐冰的真实的艺术 (The Genuine Art of Xu Bing). In 巫鸿 W. H. (Ed.), Xu Bing – Yancao jihua 徐冰 – 烟草计划 (Xu Bing: Tobacco Project) (pp. 106-114–106–114). Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe.
Abe, S. “Xu Bing de zhenshi de yishu 徐冰的真实的艺术 (The Genuine Art of Xu Bing).” In Xu Bing – Yancao Jihua 徐冰 – 烟草计划 (Xu Bing: Tobacco Project), edited by 巫鸿 Wu Hong, 106-114–106–114. Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe, 2006.
Abe S. Xu Bing de zhenshi de yishu 徐冰的真实的艺术 (The Genuine Art of Xu Bing). In: 巫鸿 WH, editor. Xu Bing – Yancao jihua 徐冰 – 烟草计划 (Xu Bing: Tobacco Project). Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe; 2006. p. 106-114–106–114.
Abe, S. “Xu Bing de zhenshi de yishu 徐冰的真实的艺术 (The Genuine Art of Xu Bing).” Xu Bing – Yancao Jihua 徐冰 – 烟草计划 (Xu Bing: Tobacco Project), edited by 巫鸿 Wu Hong, Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe, 2006, pp. 106-114–106–114.
Abe S. Xu Bing de zhenshi de yishu 徐冰的真实的艺术 (The Genuine Art of Xu Bing). In: 巫鸿 WH, editor. Xu Bing – Yancao jihua 徐冰 – 烟草计划 (Xu Bing: Tobacco Project). Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe; 2006. p. 106-114–106–114.

Publication Date

2006

Start / End Page

106–114 / 106–114

Publisher

Beijing: Zhongguo Renmin daxue chubanshe