Skip to main content
Kioku to Rekishi: Nihon ni okeru Kako no Shikakuka o megutte (Memory and History: Visualising the Past in Japan)

Saigai to Shikaku: Kantō Daishinsai no Shikaku Hyōshō o Megutte” (Disaster and Vision: On the Visual Representations of the Great Kantō Earthquake)

Publication ,  Chapter
2007

Duke Scholars

Publication Date

2007

Start / End Page

42 / 53

Publisher

Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Yasunori, T. (Ed.). (2007). Saigai to Shikaku: Kantō Daishinsai no Shikaku Hyōshō o Megutte” (Disaster and Vision: On the Visual Representations of the Great Kantō Earthquake). In Kioku to Rekishi: Nihon ni okeru Kako no Shikakuka o megutte (Memory and History: Visualising the Past in Japan) (pp. 42–53). Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan.
Yasunori, Tano, ed. “Saigai to Shikaku: Kantō Daishinsai no Shikaku Hyōshō o Megutte” (Disaster and Vision: On the Visual Representations of the Great Kantō Earthquake).” In Kioku to Rekishi: Nihon Ni Okeru Kako No Shikakuka o Megutte (Memory and History: Visualising the Past in Japan), 42–53. Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan, 2007.
Yasunori T, editor. Saigai to Shikaku: Kantō Daishinsai no Shikaku Hyōshō o Megutte” (Disaster and Vision: On the Visual Representations of the Great Kantō Earthquake). In: Kioku to Rekishi: Nihon ni okeru Kako no Shikakuka o megutte (Memory and History: Visualising the Past in Japan). Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan; 2007. p. 42–53.
Yasunori, Tano, editor. “Saigai to Shikaku: Kantō Daishinsai no Shikaku Hyōshō o Megutte” (Disaster and Vision: On the Visual Representations of the Great Kantō Earthquake).” Kioku to Rekishi: Nihon Ni Okeru Kako No Shikakuka o Megutte (Memory and History: Visualising the Past in Japan), Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan, 2007, pp. 42–53.
Yasunori T, editor. Saigai to Shikaku: Kantō Daishinsai no Shikaku Hyōshō o Megutte” (Disaster and Vision: On the Visual Representations of the Great Kantō Earthquake). Kioku to Rekishi: Nihon ni okeru Kako no Shikakuka o megutte (Memory and History: Visualising the Past in Japan). Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan; 2007. p. 42–53.

Publication Date

2007

Start / End Page

42 / 53

Publisher

Waseda Daigaku Aizu Yaiichi Kinen Hakubutsukan