Skip to main content

ICDMW 2014 14th IEEE International Conference on Data Mining Workshops Shenzhen, China/14 December 2014

Publication ,  Journal Article
Zhou, Z-H; Wang, W; Kumar, R; Toivonen, H; Pei, J; Huang, JZ; Wu, X

Duke Scholars

 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Zhou, Z.-H., Wang, W., Kumar, R., Toivonen, H., Pei, J., Huang, J. Z., & Wu, X. (n.d.). ICDMW 2014 14th IEEE International Conference on Data Mining Workshops Shenzhen, China/14 December 2014.
Zhou, Zhi-Hua, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, and Xindong Wu. “ICDMW 2014 14th IEEE International Conference on Data Mining Workshops Shenzhen, China/14 December 2014,” n.d.