Skip to main content

Finding theme communities from database networks: from mining to indexing and query answering

Publication ,  Journal Article
Chu, L; Wang, Z; Pei, J; Zhang, Y; Yang, Y; Chen, E
Published in: arXiv preprint arXiv:1709.08083
2017

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:1709.08083

Publication Date

2017
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Chu, L., Wang, Z., Pei, J., Zhang, Y., Yang, Y., & Chen, E. (2017). Finding theme communities from database networks: from mining to indexing and query answering. ArXiv Preprint ArXiv:1709.08083.
Chu, Lingyang, Zhefeng Wang, Jian Pei, Yanyan Zhang, Yu Yang, and Enhong Chen. “Finding theme communities from database networks: from mining to indexing and query answering.” ArXiv Preprint ArXiv:1709.08083, 2017.
Chu L, Wang Z, Pei J, Zhang Y, Yang Y, Chen E. Finding theme communities from database networks: from mining to indexing and query answering. arXiv preprint arXiv:170908083. 2017;
Chu, Lingyang, et al. “Finding theme communities from database networks: from mining to indexing and query answering.” ArXiv Preprint ArXiv:1709.08083, 2017.
Chu L, Wang Z, Pei J, Zhang Y, Yang Y, Chen E. Finding theme communities from database networks: from mining to indexing and query answering. arXiv preprint arXiv:170908083. 2017;

Published In

arXiv preprint arXiv:1709.08083

Publication Date

2017