Skip to main content

Committee Members BigDataSE 2018

Publication ,  Journal Article
Kung, S-Y; Zomaya, A; Qiu, M; Yan, Z; Wu, Y; Chen, J; Yang, LT; Crago, S; Dustdar, S; Foster, I; others,

Duke Scholars

 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Kung, S.-Y., Zomaya, A., Qiu, M., Yan, Z., Wu, Y., Chen, J., … others, . (n.d.). Committee Members BigDataSE 2018.
Kung, Sun-Yuan, Albert Zomaya, Meikang Qiu, Zheng Yan, Yulei Wu, Jinjun Chen, Laurence T. Yang, et al. “Committee Members BigDataSE 2018,” n.d.
Kung S-Y, Zomaya A, Qiu M, Yan Z, Wu Y, Chen J, et al. Committee Members BigDataSE 2018.
Kung, Sun-Yuan, et al. Committee Members BigDataSE 2018.
Kung S-Y, Zomaya A, Qiu M, Yan Z, Wu Y, Chen J, Yang LT, Crago S, Dustdar S, Foster I, others. Committee Members BigDataSE 2018.