Skip to main content

Personalized federated learning: An attentive collaboration approach

Publication ,  Journal Article
Huang, Y; Chu, L; Zhou, Z; Wang, L; Liu, J; Pei, J; Zhang, Y
2020

Duke Scholars

Publication Date

2020
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Huang, Y., Chu, L., Zhou, Z., Wang, L., Liu, J., Pei, J., & Zhang, Y. (2020). Personalized federated learning: An attentive collaboration approach.
Huang, Yutao, Lingyang Chu, Zirui Zhou, Lanjun Wang, Jiangchuan Liu, Jian Pei, and Yong Zhang. “Personalized federated learning: An attentive collaboration approach,” 2020.
Huang Y, Chu L, Zhou Z, Wang L, Liu J, Pei J, et al. Personalized federated learning: An attentive collaboration approach. 2020;
Huang Y, Chu L, Zhou Z, Wang L, Liu J, Pei J, Zhang Y. Personalized federated learning: An attentive collaboration approach. 2020;

Publication Date

2020