Skip to main content

Differential privacy and its applications in social network analysis: A survey

Publication ,  Journal Article
Jiang, H; Pei, J; Yu, D; Yu, J; Gong, B; Cheng, X
Published in: arXiv preprint arXiv:2010.02973
2020

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:2010.02973

Publication Date

2020
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Jiang, H., Pei, J., Yu, D., Yu, J., Gong, B., & Cheng, X. (2020). Differential privacy and its applications in social network analysis: A survey. ArXiv Preprint ArXiv:2010.02973.
Jiang, Honglu, Jian Pei, Dongxiao Yu, Jiguo Yu, Bei Gong, and Xiuzhen Cheng. “Differential privacy and its applications in social network analysis: A survey.” ArXiv Preprint ArXiv:2010.02973, 2020.
Jiang H, Pei J, Yu D, Yu J, Gong B, Cheng X. Differential privacy and its applications in social network analysis: A survey. arXiv preprint arXiv:201002973. 2020;
Jiang, Honglu, et al. “Differential privacy and its applications in social network analysis: A survey.” ArXiv Preprint ArXiv:2010.02973, 2020.
Jiang H, Pei J, Yu D, Yu J, Gong B, Cheng X. Differential privacy and its applications in social network analysis: A survey. arXiv preprint arXiv:201002973. 2020;

Published In

arXiv preprint arXiv:2010.02973

Publication Date

2020