Skip to main content

Deep Learning Model Complexity: Concepts and Approaches

Publication ,  Journal Article
Hu, X; Chu, L; Pei, J; Bian, J; Liu, W
2021

Duke Scholars

Publication Date

2021
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Hu, X., Chu, L., Pei, J., Bian, J., & Liu, W. (2021). Deep Learning Model Complexity: Concepts and Approaches.
Hu, Xia, Lingyang Chu, Jian Pei, Jiang Bian, and Weiqing Liu. “Deep Learning Model Complexity: Concepts and Approaches,” 2021.
Hu X, Chu L, Pei J, Bian J, Liu W. Deep Learning Model Complexity: Concepts and Approaches. 2021;
Hu X, Chu L, Pei J, Bian J, Liu W. Deep Learning Model Complexity: Concepts and Approaches. 2021;

Publication Date

2021