Skip to main content

Fedfair: Training fair models in cross-silo federated learning

Publication ,  Journal Article
Chu, L; Wang, L; Dong, Y; Pei, J; Zhou, Z; Zhang, Y
Published in: arXiv preprint arXiv:2109.05662
2021

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:2109.05662

Publication Date

2021
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Chu, L., Wang, L., Dong, Y., Pei, J., Zhou, Z., & Zhang, Y. (2021). Fedfair: Training fair models in cross-silo federated learning. ArXiv Preprint ArXiv:2109.05662.
Chu, Lingyang, Lanjun Wang, Yanjie Dong, Jian Pei, Zirui Zhou, and Yong Zhang. “Fedfair: Training fair models in cross-silo federated learning.” ArXiv Preprint ArXiv:2109.05662, 2021.
Chu L, Wang L, Dong Y, Pei J, Zhou Z, Zhang Y. Fedfair: Training fair models in cross-silo federated learning. arXiv preprint arXiv:210905662. 2021;
Chu, Lingyang, et al. “Fedfair: Training fair models in cross-silo federated learning.” ArXiv Preprint ArXiv:2109.05662, 2021.
Chu L, Wang L, Dong Y, Pei J, Zhou Z, Zhang Y. Fedfair: Training fair models in cross-silo federated learning. arXiv preprint arXiv:210905662. 2021;

Published In

arXiv preprint arXiv:2109.05662

Publication Date

2021