Skip to main content

Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning

Publication ,  Journal Article
Liu, C; Zhou, Z; Shi, Y; Pei, J; Chu, L; Zhang, Y
Published in: arXiv preprint arXiv:2109.08344
2021

Duke Scholars

Published In

arXiv preprint arXiv:2109.08344

Publication Date

2021
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Liu, C., Zhou, Z., Shi, Y., Pei, J., Chu, L., & Zhang, Y. (2021). Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning. ArXiv Preprint ArXiv:2109.08344.
Liu, Changxin, Zirui Zhou, Yang Shi, Jian Pei, Lingyang Chu, and Yong Zhang. “Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning.” ArXiv Preprint ArXiv:2109.08344, 2021.
Liu C, Zhou Z, Shi Y, Pei J, Chu L, Zhang Y. Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning. arXiv preprint arXiv:210908344. 2021;
Liu, Changxin, et al. “Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning.” ArXiv Preprint ArXiv:2109.08344, 2021.
Liu C, Zhou Z, Shi Y, Pei J, Chu L, Zhang Y. Achieving Model Fairness in Vertical Federated Learning. arXiv preprint arXiv:210908344. 2021;

Published In

arXiv preprint arXiv:2109.08344

Publication Date

2021