Skip to main content

vChain+: Optimizing Verifiable Blockchain Boolean Range Queries

Publication ,  Journal Article
Wang, H; Xu, C; Zhang, C; Xu, J; Peng, Z; Pei, J

Duke Scholars

 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Wang, H., Xu, C., Zhang, C., Xu, J., Peng, Z., & Pei, J. (n.d.). vChain+: Optimizing Verifiable Blockchain Boolean Range Queries.
Wang, Haixin, Cheng Xu, Ce Zhang, Jianliang Xu, Zhe Peng, and Jian Pei. “vChain+: Optimizing Verifiable Blockchain Boolean Range Queries,” n.d.
Wang H, Xu C, Zhang C, Xu J, Peng Z, Pei J. vChain+: Optimizing Verifiable Blockchain Boolean Range Queries.
Wang H, Xu C, Zhang C, Xu J, Peng Z, Pei J. vChain+: Optimizing Verifiable Blockchain Boolean Range Queries.