Skip to main content

AISHELL-3: A Multi-Speaker Mandarin TTS Corpus

Publication ,  Conference
Shi, Y; Bu, H; Xu, X; Zhang, S; Li, M
Published in: INTERSPEECH 2021
2021

Duke Scholars

Published In

INTERSPEECH 2021

ISSN

2308-457X

Publication Date

2021

Start / End Page

2756 / 2760
 

Citation

APA
Chicago
ICMJE
MLA
NLM
Shi, Y., Bu, H., Xu, X., Zhang, S., & Li, M. (2021). AISHELL-3: A Multi-Speaker Mandarin TTS Corpus. In INTERSPEECH 2021 (pp. 2756–2760).
Shi, Yao, Hui Bu, Xin Xu, Shaoji Zhang, and Ming Li. “AISHELL-3: A Multi-Speaker Mandarin TTS Corpus.” In INTERSPEECH 2021, 2756–60, 2021.
Shi Y, Bu H, Xu X, Zhang S, Li M. AISHELL-3: A Multi-Speaker Mandarin TTS Corpus. In: INTERSPEECH 2021. 2021. p. 2756–60.
Shi, Yao, et al. “AISHELL-3: A Multi-Speaker Mandarin TTS Corpus.” INTERSPEECH 2021, 2021, pp. 2756–60.
Shi Y, Bu H, Xu X, Zhang S, Li M. AISHELL-3: A Multi-Speaker Mandarin TTS Corpus. INTERSPEECH 2021. 2021. p. 2756–2760.

Published In

INTERSPEECH 2021

ISSN

2308-457X

Publication Date

2021

Start / End Page

2756 / 2760